Samfélagsstefna

Við viljum vera í fararbroddi við mótun á heilbrigðum og faglegum leigumarkaði á Íslandi. Með því að hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi skapast ávinningur fyrir samfélagið, viðskiptavini og hluthafa félagsins. Þess vegna höfum við markað okkur samfélagsstefnu sem fjallar um réttindi leigjenda, umhverfið, jafnrétti og mannauð. Stefna Ölmu er að gera leigumarkaðinn á Íslandi faglegri, fjölskylduvænni og traustari. Við erum sannfærð um að með því að tvinna samfélagsmál saman við reksturinn tryggjum við mestan ávinning fyrir alla.

Réttindi leigjenda

Alma leggur áherslu á að viðskiptavinir félagsins búi við húsnæðisöryggi og að milli beggja aðila ríki traust. Félagið vill vera fyrsti kostur fyrir fjölskyldufólk og einstaklinga sem leitast eftir því að leigja til lengri tíma, og vera til fyrirmyndar þegar kemur að því að ástunda fagleg vinnubrögð. Félagið hefur í þeim tilgangi sett sér eftirfarandi vinnureglur sem eru ófrávíkjanlegar:

  • Við gerum skriflegan leigusamning við alla okkar viðskiptavini.
  • Við upplýsum viðskiptavini um þeirra réttindi, förum ítarlega yfir leigusamninginn og svörum öllum spurningum sem kunna að vakna.
  • Við tryggjum að viðskiptavinir okkar geti náð í okkur á öllum tímum sólahrings ef eitthvað kemur upp á.
  • Við aðstoðum viðskiptavini okkar við að finna nýtt húsnæði innan sama hverfis ef þeir vilja stækka eða minnka við sig, til dæmis ef fjölskylduhagir breytast.

Alma vill stuðla að betri vitund meðal almennings um réttindi leigjenda og inntak þeirra laga og reglna sem gilda um leigu íbúðarhúsnæðis og stendur að ýmsum samfélagsverkefnum í því skyni. Það er von Ölmu að með því að stuðla að fræðslu meðal leigjenda og leigusala verði leigumarkaðurinn faglegri og traustari.

Mannauður

Það er mikilvægt fyrir þekkingar- og þjónustufyrirtæki eins og Ölmu að búa yfir öflugum mannauði. Félagið leitast við að ráða vel menntað starfsfólk með fjölbreytta reynslu og leggur áherslu á að að skapa gott starfsumhverfi þar sem fólki líður vel. Með því að búa þannig í haginn að starfsfólk fái hvatningu, sveigjanleika og tækifæri til að þróast í starfi stuðar félagið að aukinni ánægju meðal starfsfólks, lágri starfsmannaveltu og betri afköstum.

Jafnrétti

Alma greiðir körlum og konum sömu laun fyrir sömu störf. Við ráðningu á nýjum starfsmanni er horft til eðli starfsins og ábyrgðar þegar laun eru ákvörðuð en ekki til kynferðis, kynhneigðar, trúar eða kynþáttar. Það sama á við þegar kemur að viðskiptavinum okkar. Við mat á umsóknum um íbúðir er litið til faglegra þátta en ekki kynferðis, kynhneigðar, trúar eða kynþáttar.

Umhverfi

Alma er meðvitað um þau umhverfisáhrif sem geta fylgt starfseminni og leitast við að hafa jákvæð áhrif á umhverfið með ákvarðanatöku og þjónustu. Félagið fylgist með orkunotkun fasteigna sinna eins og kostur er og grípur tafarlaust til aðgerða ef vísbendingar eru um að orkusóun eigi sér stað vegna bilana eða vanstillingar. Starfsfólk leitast við að flokka og endurvinna þann úrgang sem fellur til við starfsemina og að lágmarka notkun pappírs og óumhverfisvænna efna.

Viðhald og rekstur fasteigna

Alma á í viðskiptum við fjölda verktaka um land allt. Þær kröfur eru gerðar til þeirra aðila sem félagið á viðskipti við að þeir virði réttindi starfsfólks, greiði laun samkvæmt kjarasamningum og ráði ekki börn undir 16 ára aldri til starfa. Jafnframt er krafa gerð um að verktakar endurnýti efni og endurvinni úrgang sem til fellur eftir því sem kostur er og fargi spilliefnum á viðeigandi hátt.

Samfélagsverkefni Ölmu

Pieta samtökin
Alma hefur stutt við Pieta samtökin frá stofnun þeirra, með því að lána samtökunum endurgjaldslaust húsnæði undir starfsemina. Samtökin vinna að forvörnum gegn sjálfsvígum og sjálfsskaða og sinna stuðningi við aðstandendur

Leigjendalína Ölmu og Orators
Alma styrkir Orator, félag laganema við Háskóla Íslands, til þess að halda úti endurgjaldslausri lögfræðiráðgjöf fyrir alla leigjendur á Íslandi. Hjá Leigjendalínunni svara laganemar spurningum er varða réttindi og skyldur undir handleiðslu lögfræðings. Leigjendalínan hóf göngu sína árið 2017. Á facebook síðu Leigjendalínunnar má finna nánari upplýsingar um opnunartíma.

Fræðsla um réttindi leigjenda
Alma heldur úti undirvef á heimasíðu sinni þar sem hægt er á einfaldan hátt að leita svara við helstu spurningum sem vaknað geta hjá leigjendum og leigusölum við gerð leigusamnings, á meðan á leigutíma stendur og við lok leigusamnings.